ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ สำนักสงฆ์วัดทุ่งกก ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐน [...]

กิจกรรมขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ วัดวนาราม

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมช [...]

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม โดยน [...]

มอบทุนอุปการะเด็ก จาก “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย [...]

ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับโซน ประจำปี 2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจ [...]

บริจาคถุงยังชีพทุกครัวเรือนจำนวน 52 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือช่วงวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 พ.ค.63 สำนักงานพัฒนาชุมชมคีรีรัฐนิคมร่วมกับคณ [...]