พช.คีรีรัฐนิคม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคีรีรัฐนิคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

“พช.คีรีรัฐนิคม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคีรีรัฐนิคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ”

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคีรีศรีวิชัย ชั้น ๒ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิระชัย ชุมแก้ว นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคีรีรัฐนิคม พร้อมด้วยอนุกรรมการ ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคีรีรัฐนิคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบยืนยันยอดลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๕๗ โครงการ จำแนกได้ดังนี้ ๑. ผลการยืนยันยอดหนี้ถูกต้อง จำนวน ๕๓ โครงการ และ ๒.ลูกหนี้ที่ดำเนินคดี จำนวน ๔ โครงการ

ทัังนี้นางสาวทิพย์สุคนธ์ ปิ่นสมนาม อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินการแจ้งเรื่องเพื่อพิจารณา  ลูกหนี้โครงการตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่แสดงความประสงค์ ขอปรับโครงสร้างหนี้และขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๔ โครงการ มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ

ในการนี้ตัวแทนคณะพัฒนาสตรีอำเภอคีรีรัฐนิคมและคณะตัวแทนพัฒนาสตรีตำบลทุกตำบลของอำเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ท่านนายอำเภอคีรีรัฐนิคม เนื่องจากเดินทางรับตำแหน่งนายอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

#ข่าวฉบับที่ ๕/๖๖

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม

#อำเภอคีรีรัฐนิคม “เมืองเก่า เขาราหู สายน้ำคู่พุมดวง คลองยัน โบรารสถานสำคัญถ้ำสิงขร มีบ่อน้ำร้อน คลองน้ำใส บารมียิ่งใหญ่หลวงพ่อเชื่อม”

#CDD

#CDDSurat

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Changforgood

#พัฒนาคือสร้างสรรค์

#สุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)