พช.คีรีรัฐนิคม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแนะนำแนวทางการทำงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

“พช.คีรีรัฐนิคม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแนะนำแนวทางการทำงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน”

วันที่ ๒๑ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ปิ่นสมนาม พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐนิคม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑. นางสาวณัฐวดี วิโรจน์ ๒. นางสาวสุดารัตน์ ลำดวน ๓. นางสาวทัณฑิกา โสมมาก ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะเวลา ๒๘๘ ชั่วโมง ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการฝึกประสบการณ์ฯ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนและโครงสร้างการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม โดยให้ศึกษาระบบหนังสือราชการ และลงปฏิบัติงานในพื้นที่

#ข่าวฉบับที่ ๔/๖๖

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม

#อำเภอคีรีรัฐนิคม “เมืองเก่า เขาราหู สายน้ำคู่พุมดวง คลองยัน โบรารสถานสำคัญถ้ำสิงขร มีบ่อน้ำร้อน คลองน้ำใส บารมียิ่งใหญ่หลวงพ่อเชื่อม”

#CDD

#CDDSurat

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Changforgood

#พัฒนาคือสร้างสรรค์

#สุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)