ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓

10 ส.ค. 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม น.ส.วิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐ มอบหมายให้นายณัฐดนัย แก้วมาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โดยนายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นประธาน นายณัฐดนัย แก้วมาก ได้แจ้งเรื่องการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม ให้แก่ที่ประชุมทราบ จำนวน 3 เรื่อง

  1. เรื่อง การรับรองการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๓
  2. เรื่อง ๑ ตำบล ๑ ถนนปลอดภัยไร้สารพิษ
  3. เรื่อง โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 2

เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ต่อไป

(Visited 22 times, 1 visits today)