กิจกรรม ดำนาปลูกข้าว

6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐนิคม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และสัสดีอำเภอ เยี่ยมแปลงนา นางนิสากร แสงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านควน ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมกิจกรรม ดำนาปลูกข้าว เพื่อเป็นการลดรายจ่าย และมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถมีแหล่งอาหารที่ ปลอดภัย เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนในหมู่บ้าน ในการทำนา รูปแบบนาดำ เป็นวิธีการทำนาที่มีการนำเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงดินที่เตรียมไว้ (แปลงกล้า) ให้งอกเป็นต้นกล้า แล้วถอนต้นกล้าไปปักดำในนาที่เตรียมไว้ และมีการดูแลรักษาจนให้ผลผลิตระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมคนของในชุมชน

(Visited 20 times, 1 visits today)