กิจกรรมเกี่ยวข้าว

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น. นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐนิคม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และสัสดีอำเภอ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงนาของผู้นำอาสาพัฒชาชุมชนตำบลบ้านทำเนียบ นางสถาพร เนาวกุล ณ หมู่ 4 บ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม เพื่อเป็นการลดรายจ่าย และมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถเข้าถึงอาหารได้โดยไม่ขาดแคลน เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย ตอบสนองต่อความต้องการ เพียงพอต่อการบริโภคเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนในหมู่บ้าน โดยมีผู้นำ อช.และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมคนของในชุมชน

(Visited 14 times, 1 visits today)