การประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม น.ส.วิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 6 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โดยนายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นประธาน นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐ ได้แจ้งเรื่องการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม ให้แก่ที่ประชุมทราบ

  1. การคัดเลือกอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อธิบายคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ วิธีการคัดเลือก อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 2
(Visited 11 times, 1 visits today)