ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอคีรีรัฐนิคม

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

โดย นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐนิคม มอบหมายนายณัฐดนัย แก้วมาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอคีรีรัฐนิคม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม ได้แจ้งเรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาสังคมโดยทุนชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ดำเนินไปอย่างถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระเบียบข้อบังคับกองทุนบริหารจัดการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีกทั้งมีกระบวนการในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนให้สามารถใช้เงินกองทุนหมู่บ้านที่มีอยู่ ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชน

(Visited 19 times, 1 visits today)