“น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2

นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ดำเนินการภายใต้โครงการ “แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”โดยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วันฯ โดย“ผู้นำต้องทำก่อน” โดยการบูรณาการทำงานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งปันพันธุ์ผัก แก่ครัวเรือนนำไปปลูกต่อไป และมีการลงมือทำในระดับครัวเรือนอย่างทั่วถึง อำเภอได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน (D – Day ) พร้อมกันแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563  ณ  สระน้ำชุมชน บ้านโตนยาง หมู่ที่ 8 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งในครั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชนสร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ จึงจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สระน้ำชุมชน บ้านโตนยาง หมู่ที่ 8 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อขยายผลการปลูกผัก ระยะที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ อช. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล /ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ

 

(Visited 17 times, 1 visits today)