ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯระดับตำบลสำหรับแปลงของนายถนอม วงศ์ษา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ประกาศประกวด [...]

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลกิจกรรมที่๒สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลสำหรับแปลงนางทองสาย พุฒเปีย ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะตำบลบ้านป้อม [...]

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลกิจกรรมที่๒สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลสำหรับแปลงนายอนนต์ ประถมอินทร์ ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯCLM ตำบลหนองจิก [...]

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลสำหรับแปลง นางทองสาย พุฒเปีย ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ประกาศ ประกวด(e-bidding)clm บ้านป้อม [...]

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลสำหรับแปลงนายอนนต์ ประถมอินทร์ ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ประกาศประกวดราคาclm ตำบลหนองจิก [...]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ตำบลหนองจิก สำหรับแปลงของ นายอนนต์ ประถมอินทร์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [...]