โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ

รับผิดชอบตำบลนาเชิงคีรีและตำบลโตนด

รับผิดชอบตำบลสามพวงและตำบลศรีคีรีมาศ

รับผิดชอบตำบลทุ่งยางเมืองและหนองกระดิ่ง

รับผิดชอบตำบลบ้านป้อมและตำบลทุ่งหลวง

นายพิชุกร ศรีนุต

รับผิดชอบตำบลบ้านน้ำพุและตำบลหนองจิก

รับผิดชอบตำบลสามพวง

รับผิดชอบตำบลนาเชิงคีรี

รับผิดชอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 756 times, 2 visits today)