การพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564

🗣พช.คีรีมาศ มีเรื่องเล่า
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
🙎‍♀️นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการ
คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564
ในการนี้ นางอโณทัย แก้วกิ่ง พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผอ.รพสต.หนองกระดิ่ง ครู กศน. หัวหน้าส่วนราชการ
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและคณะชาวบ้าน บ้านลำคลองยาง
🙏🏻ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564

👩🏻โดยมีนางสุภาวิณี นวลหงษ์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ร่วมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการดัง กล่าว ต่อจากนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านนำเสนอผลงานการดำเนินงานของหมู่บ้านพร้อมด้วยการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ. และพาเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ของหมู่บ้าน
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.2
ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸

(Visited 9 times, 1 visits today)