ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ

🗣พช.คีรีมาศ จ.สุโขทัย มีเรื่องเล่า
📆 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 เป็นต้นไป
👩🏻นางอโณทัย แก้วกิ่ง พัฒนาการอำเภอคีรีมาศประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งได้แก่
1.การดำเนินงานพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”
2. การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายฯ
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸

(Visited 8 times, 1 visits today)