ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอคีรีมาศ (ศปก.อ.คีรีมาศ)และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ครั้งที่ 6/2564

🗣พช.คีรีมาศ มีเรื่องเล่า
📆วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
👉 นางอโณทัย แก้วกิ่ง พัฒนาการอำเภอคีรีมาศพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
👉 ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอคีรีมาศ (ศปก.อ.คีรีมาศ)และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ครั้งที่ 6/2564
โดยมีว่าที่ร้อยตรีบัญหาร บุญมี
นายอำเภอคีรีมาศเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
👉ซึ่งประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 การระบาดละลอกใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ได้มีการชี้แจงเน้นย้ำมาตราการและการป้องกัน พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติเมื่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กลับเข้ามาในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ เพื่อใช้เป็นแนวทางต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸

(Visited 10 times, 1 visits today)