ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

อำเภอเคียนซา ได้รับอารยธรรมก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ มีพื้นที่อาณาเขตกว้างใหญ่อยู่ในเขตการปกครองของอาณาจักรไชยา เมืองนครศรีธรรมราช มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพร มณฑลสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ จนถึงปี พ.ศ. 2447 กระทรวงมหาดไทยได้โอนมาขึ้นกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แต่เดิม อำเภอเคียนซา   มีสถานะเป็นเพียงตำบล ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในปี พ.ศ. 2465 (ร.ศ.141) กระทรวงมหาดไทยได้โอนตำบลบางเบา ตำบลกรูด จากอำเภอท่าโรงช้าง ตำบลเคียนซา ตำบลพ่วงพรหมคร จากอำเภอพะแสงมาขึ้นกับอำเภอบ้านนา  ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 สมัยรัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้เปลี่ยน ชื่อ สยาม เป็น ราชอาณาจักรไทย และวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2481 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอบ้านนา ไปตั้งที่ ตำบลนาสาร โดยในปี พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่ออำเภอบ้านนา โดยนำชื่อเดิม “บ้านนา”รวมกับสถานที่ตั้งตำบล“นาสาร” เป็นอำเภอบ้านนาสาร จังหวัด   สุราษฎร์ธานี เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย ต่อมาทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าอำเภอบ้านนาสาร     มีท้องที่กว้างขวางมีประชากรมาก บางตำบลตั้งอยู่ห่างไกลจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร ไม่สะดวก     แก่การปกครองและการติดต่อราชการของประชาชนกระทรวงมหาดไทยจึงได้ปรับปรุงตั้งกิ่งอำเภอขึ้น         จึงทำให้ใน วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2513 รวมตำบลเคียนซา ตำบลพ่วงพรหมคร ตั้งเป็น กิ่งอำเภอชื่อว่า   “กิ่งอำเภอเคียนซา” ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอเคียนซา จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของอำเภอเคียนซา

ลักษณะที่ตั้ง

อำเภอเคียนซาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง

ข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ     อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอพุนพิน และอำเภอบ้านนาเดิม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ     อำเภอบ้านนาสารและอำเภอเวียงสระ

ทิศใต้           ติดต่อกับ    อำเภอพระแสง

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ     อำเภอพนม

การปกครองส่วนภูมิภาค

          อำเภอเคียนซา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5  ตำบล  51  หมู่บ้าน  ได้แก่

                   1.ตำบลเคียนซา        7   หมู่บ้าน

                   2.ตำบลพ่วงพรมคร  13   หมู่บ้าน

                   3.ตำบลเขาตอก        6    หมู่บ้าน

                   4.ตำบลอรัญคามวารี   5   หมู่บ้าน

                   5.ตำบลบ้านเสด็จ      20  หมู่บ้าน

ท้องที่อำเภอเคียนซาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง แยกเป็นเทศบาล 2 แห่ง อบต. 4 แห่ง ได้แก่

                   1.เทศบาลตำบลเคียนซา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเคียนซา

2.เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จทั้งตำบล

3.องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเคียนซา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเคียนซา)

4.องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพ่วงพรมครทั้งตำบล

5.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาตอกทั้งตำบล

6.องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอรัญคามวารีทั้งตำบลประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น  37,047 คน  แยกเป็นชาย  18,786 คน  หญิง  18,261  คน

จำนวนครัวเรือน  14,021  ครัวเรือน (จากข้อมูล จปฐ. ปี 2562)

ด้านการท่องเที่ยว

อำเภอเคียนซามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ คือ

  1. อุทยานนกน้ำหนองทุ่งทอง

เขตห้ามล่าสัตว์หนองทุ่งทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาตอก เป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคมของทุกปี จะมีนกนานาชนิดอพยพหนีหนาวจากไซบีเรีย มาอาศัยอยู่บริเวณหนองทุ่งทอง

  1. บ่อน้ำร้อนเขาตอก

บ้านเขาตอก หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสุขภาพ

  1. สวนน้ำจันทน์กะพ้อ

ตำบลเคียนซา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ลักษณะเป็นแหลมยื่นลงสู่แม่น้ำตาปี คอดกิ่วจนมองดูคล้ายเกาะกลางแม่น้ำ อุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้นานาชนิดที่สำคัญคือต้นจันทน์กะพ้อ สายพันธุ์ลุ่มน้ำตาปี ผลิดอกช่วงเดือนมีนาคม– เมษายน ส่งกลิ่นหอมน่าชื่นชม ทุกๆปี ในช่วงเดือนเมษายน จึงมีการจัดงาน “วันจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา” ณ สวนน้ำจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญของอำเภอเคียนซา

4.บ่อน้ำร้อน บ้านเกาะแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาตอก  เป็นบ่อน้ำร้อนที่ได้รับ

การพัฒนา ขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ มีลักษณะของบ่อเป็นรูปหัวใจ

5.ตลาดเคียนซา วัดเพ็งประดิษฐาราม ต.เคียนซา อ.เคียนซา เป็นตลาดเก่า

ชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตาปี ที่เคยรุ่งเรืองเป็นพื้นที่ค้าขาย ทางน้ำ มีท่าเรือขนถ่ายสินค้า และเป็นตลาดที่มีการค้าขายรุ่งเรืองในอดีต มีวัดเพ็งประดิษฐารามเป็นศูนย์รวมจิตใจ

6.ล่องแพชมบรรยากาศ แม่น้ำตาปี  ต.เคียนซา มีการให้บริการของภาคเอกชน ที่

จัดให้มีการนั่งแพชมบรรยากาศ พร้อมทั้ง เป็นร้านอาหารริมแม่น้ำตาปี

7.สำนักสงฆ์ถ้ำเขางาย  ต.บ้านเสด็จ  เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ในช่อง

เขางาย เคยเป็นสถานที่ หรือคลังสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ และสิ่งของต่างๆ ของฐานปฎิบัติการค่าย 514

8.สำนักสงฆ์ป่าธารน้ำร้อน  ม.7  ต.บ้านเสด็จ เป็นธารน้ำร้อนที่ได้รับการปรับปรุง

และพัฒนา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ร่มรื่น และมีบ่อน้ำร้อนที่ผู้คนนิยมมาแช่เพื่อสุขภาพ

9.ถ้ำเขาไพรเกศ ม.19 ต.บ้านเสด็จ

  1. พระเจดีย์ วัดในปราบ (วัดหลวงพ่อชื่น) ต.บ้านเสด็จ
  2. แหล่งเรียนรู้ค่ายคอมมิวนิสต์ 514 ม.5 ต.บ้านเสด็จ แหล่งเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์เขตงานสุราษฎร์ธานีค่าย 514 เคลื่อนไหวในพื้นที่ อ.เคียนซา

  1. บ่อถ่านศิลาสยาม สำนักสงฆ์บ้านบ่อศิลา บ้านพรุส้ม ตำบลพ่วงพรมคร มี

ทัศนียภาพที่งดงาม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นพื้นที่ที่ รัชกาลที่ 6 มีพระบรมราชโองการให้สงวนที่ดินในตำบลพ่วงพรมครไว้เป็นที่ขุดถ่านหิน และ มีบริษัทบ่อถ่านหินศิลาสยาม ดำเนินกิจการเหมือง ในช่วงปี 2463 -2468 และยังมีสภาพเป็นที่สงวนมาถึงปัจจุบัน

(Visited 1,907 times, 1 visits today)