ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.

เข้าชม 7 ครั้ง

ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. โดยมี นายอัมพร ศรีกรด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จาก สนง.พช.สฎ. และ นพต. ติดตามพื้นที่จำนวน 2 แปลง ประกอบด้วย แปลงนายธำรงชาติ คงประชุม และแปลง นางปรียา จันทร์คง ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งนักวิชาการจากจังหวัดได้สอบถามประเด็นต่างๆ การบริหารจัดการน้ำ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ฯ

(Visited 7 times, 1 visits today)