พช. เคียนซา สุราษฎร์ทีม ” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “

เข้าชม 14 ครั้ง

พช. เคียนซา สุราษฎร์ทีม ” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ”
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา มอบหมายให้นางจีระพร แก้วทับทิม พัฒนาการอำเภอเคียนซา เจ้าหน้าที่ พช. และ นพร. ลงพื้นที่บ้านอุดมรัตน์ หมู่ที่ 6 ตำบลเคียนซา ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทย หลักสูตรการทำวุ้นแฟนซี ขนมชั้นชาววัง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมจากเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 25,000 บาท ในการจัดซื้อวัสดุสาธิตการทำขนม ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาบ้านอุดมรัตน์ ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ในการทำขนมชั้นชาววัง และขนมวุ้นแฟนซี มาสอนและสาธิตให้กับสตรีที่เข้าร่วมโครงการ
นางจีระพร แก้วทับทิม พัฒนาการอำเภอได้มอบภารกิจและขอบคุณทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ และฝากให้สตรีได้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง และปลูกสมุนไพรไทย เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ไว้รับประทาน และสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน โดยให้ทุกคนได้น้อมนำแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในครัวเรือน พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด และลดรายจ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) ที่ขยายวงกว้างมากขึ้นในขณะนี้ และที่สำคัญให้ช่วยกันรณรงค์แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ครบทุกครัวเรือน พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ฟ้าทะลายโจร กระชาย ชิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก และถือเป็นพืชสมุนไพรไทยทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกัน และบรรเทายับยั้งการติดเชื้อไข้หวัด หรือ เสริมสร้างภูมิต้านทานในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้
ในการดำเนินโครงการครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเคียนซา ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 14 times, 1 visits today)