ข่าวประชาสัมพันธ์

นางจีระพร แก้วทับทิม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565