วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

 

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การพึ่งตนเอง

2.พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้

3.สร้างระบบกลไกกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว

3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

4.เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

(Visited 269 times, 1 visits today)