💎ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ดำเนินกิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอครั้งที่ 2/2565     โดยมีนางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอเขาย้อย เป็นประธานในการประชุม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสานการดำเนินงาน ตรวจสอบ กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน โดยมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาย้อย และคณะทำงานและขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกตำบล เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อย  ชั้น 2
โดยมีวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้
1. การติดตามการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาย้อย เพื่อชี้แจงแนวทาง และวางแผนการติดตาม
2. การพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเขาย้อย ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 โครงการ และประเภทเงินอุดหนุน 8 โครงการ เพื่อการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
ภาพข่าว/รายงาน: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
(Visited 9 times, 1 visits today)