สื่อ powerpoint กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สื่อ powerpoint กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1  การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt pdf
2  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ. 2558 ppt pdf
3  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ppt pdf
4  หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับคุณสมบัติ การเป็นสมาชิก การขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก  และการพ้นจากการเป็นสมาชิก ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ppt pdf
5  หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข  เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559  (เงินทุนหมุนเวียน) ppt pdf
6  หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข  เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559  (เงินอุดหนุน) ppt pdf
7 นิทรรศการ ก้าวใหม่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt pdf
8 แผ่นพับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี pdf
9 แนวทางการดำเนินงานกองทุนฯสตรี ผอ.เส่ง ppt pdf
10 สัญญาจ้างพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt
11 โครงการฝึกอบรมความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่พนักงานกองทุนและลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี rar
12 กรอบการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล ppt pdf
13  การบริหารพัสดุ (มาตรา 112 -113) ppt 
14 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt
15 การบริหารงานด้านการบริการที่ดี และมนุษย์สัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน ppt
16 ความมุ่งหวังขององค์กรและความผาสุกของบุคลากร ppt
17 เทคนิคการบริหารตนเองในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ppt word
18 แนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ppt

 

(Visited 7 times, 1 visits today)