สื่อ สิ่งพิมพ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สื่อ สิ่งพิมพ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1 แนวทางหลักสูตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ลิ้งค์
2 รายละเอียดรายงานการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีบัญชี 2560 โหลด
3 ปฏิทินรายงานการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2560 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนที่กำหนด โหลด
4 แนวทางการส่งเสริมการกู้ยืนเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ สำหรับสมาชิก โหลด
5 แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โหลด
6 คู่มือบริหารจัดการกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้วยโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) โหลด
7 แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับจังหวัด โหลด
8 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
9 แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 โหลด
10 แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
11 คู่มือการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โหลด
12 คู่มือการใช้โปรแกรม SARA ตามมาตรการพักหนี้ โหลด
13 คู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ปี 2563 โหลด
14 คู่มือการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฉบับประชาชน โหลด
15 คู่มือการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฉบับเจ้าหน้าที่ โหลด
16 คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2564 โหลด

 

(Visited 2 times, 1 visits today)