“สัญญากู้ยืมเงินก่อนฟ้อง ต้องปิดอากรแสตมป์”

(Visited 3 times, 1 visits today)