ปฐมนิเทศและมอบหมายภารกิจให้กับลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 น.ส.กรภัครณัชส์ ชมภูทอง ปฐมนิเทศแ [...]

อ่านต่อ