คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.อ.) อำเภอเขาย้อยประชุมรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP และครัวเรือนที่พบสภาพปัญหาเพิ่มเติม ของอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.อ.) อำเภอเขาย้อย เป็นประธานในการประชุมรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP และครัวเรือนที่พบสภาพปัญหาเพิ่มเติม ของอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ในฐานะเลขานุการทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ (ทีมปฏิบัติการตำบล) เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อยชั้น 2
ในการนี้ นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเขาย้อย ได้ชี้แจงการดำเนินงานฯ ดังนี้
1. ทบทวนแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเขาย้อย
2. ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเขาย้อย
3. สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP และครัวเรือนที่พบสภาพปัญหาเพิ่มเติม ของอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
4. พิจารณารายชื่อทีมพี่เลี้ยง เพื่อจัดทำคำสั่งในการติดตามครัวเรือนยากจนต่อไป
(Visited 22 times, 1 visits today)