สพอ.เขาย้อย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เพื่อขอมติจากคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ การขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ของสมาชิกที่ยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอลดดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด โดยมีนายสุทธิพงษ์  เสถียร ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาย้อย เป็นประธานในการประชุม

โดยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด แก่กลุ่มสตรีที่ยื่นความประสงค์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของสมาชิกในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19

(Visited 15 times, 1 visits today)