สพอ.เขาย้อย ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหาเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ได้ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหาเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของ นายชลัมพล เขาย้อย หมู่ที่ 2 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายเทียนชัย เจริญศักดิ์ ปลัดอำเภอเขาย้อย ตัวแทนท่านนายอำเภอเขาย้อย เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเขาย้อย และประชาชนในพื้นที่ตำบลทับคาง ทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยมีมาตรการคัดกรองบุลคลก่อนเข้าร่วมโครงการ และ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ในการทำกิจกรรมต่างๆ
โดยมีกิจกรรมในพื้นที่ ได้แก่ การแจกพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูกในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้, การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สู่ โคก หนอง นา โมเดล, การให้ความรู้เกี่ยวกับการผสมดินเพาะปลูกเพื่อใช้เองในครัวเรือน โดยมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ประจำศูนย์เรียนรู้ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ต่างได้รับความรู้ และนำความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนของตนเอง
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ เจ้าของพื้นที่่ศูนย์เรียนรู้ คุณชลัมพล เขาย้อย ที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และขอบคุณท่านผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดโดยพร้อมเพรียง แม้ว่าก่อนเริ่มกิจกรรมจะมีฝนตกลงมาก็ตาม
(Visited 10 times, 1 visits today)