ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า “โคก หนอง นา พช. จังหวัดเพชรบุรี”

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พร้อมด้วย นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช. จังหวัดเพชรบุรี” งบภายใต้งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่อำเภอเขาย้อย พื้นที่ต้นแบบฯ โดยมีนางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี พัฒนากร เจ้าของแปลงพื้นที่ต้นแบบ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นตพ. ) ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล จำนวน 3 แปลง ดังนี้
1. แปลง HLM ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของนายชลัมพล เขาย้อย หมู่ที่ 2 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย
2. แปลง HLM ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของนายกาญจน์ จันทรวงศ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
3. แปลง HLM ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของนางสาภรณ์ ปานทิพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย

(Visited 23 times, 1 visits today)