พัฒนาการจังหวัด ติดตามการดำเนินงานโครงการ โคก หนอง นา อ.เขาย้อย

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายโรม โสนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่อำเภอเขาย้อย เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) จำนวน 3 แปลง ได้แก่
>>1. แปลงนางสุภาภรณ์ ปานทิพย์ ม.2 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พื้นที่ 1 ไร่ ดำเนินการขุดเสร็จสิ้นแล้วโดยใช้แบบแปลนของกรมการพัฒนาชุมชน 1 : 2
>>2. แปลงนายชลัมพล เขาย้อย ม.2 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พื้นที่ 3 ไร่ ดำเนินการขุดเสร็จสิ้นแล้ว โดยออกแบบแปลนใหม่
>>3. แปลงนายกานต์ จันทร์วงศ์ ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พื้นที่ 3 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการขุด โดยออกแบบแปลนใหม่
จากนั้นติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล (งบกรมฯ)
>>แปลงนายอนุวัติ ธรรมโชติ ม.2 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พื้นที่ 1 ไร่ ดำเนินการขุดเสร็จสิ้นแล้วโดยใช้แบบแปลนของกรมการพัฒนาชุมชน 2 : 3
ในการนี้ น.ส.ภรกัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้การต้อนรับ และนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมจากการดำเนินงาน
(Visited 14 times, 1 visits today)