เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

วันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

ในการดำเนินโครงการมีผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน จาก 10 กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความใจการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและการบริหารงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีการทบทวนการตรวจสุขภาพและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับกองทุนแม่ระดับ C ไปสู่ระดับ B และระดับ B ไปสู่ระดับ A ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สามารถสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้โดยสันติวิธีผ่านกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 15 times, 1 visits today)