มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 และโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายอำเภอเขาย้อยมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 และโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2563 ประกอบด้วย
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองปรง ม.4 ต.หนองปรง >รางวัลชนะเลิศ
2. นายสุดใจ จำปาทอง ผู้นำ อช.ต.หนองปรง >รางวัลชนะเลิศ
3. ศอช.ต.หนองชุมพลเหนือ >รางวัลรองชนะเลิศ
4. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านคีรีวงศ์ >รางวัลชมเชย
5. กลุ่มอาชีพเกษตรเลี้ยงปลาสลิด ม.6 ต.บางเค็ม >รางวัลชนะเลิศ
(Visited 55 times, 1 visits today)