ข่าวประชาสัมพันธ์

นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเขาวง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน