พช.เขาสวนกวาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเติมน้ำใต้ดิน วิธีพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชาฯ

🐓 สวนสัตว์ขอนแก่น ไก่ย่างลือเลื่อง
ดงเมืองแอมเมืองโบราณ น้ำตกธารสวรรค์
ตำนานถ้ำกินรี อุดมดีบ่อก๊าซสินภูฮ่อม 🐓

วันที่ 22 มกราคม 2564
นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง นักพัฒนาพื้นที่ตำบลต้นแบบ (นพต.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ผู้นำสตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเติมน้ำใต้ดิน วิธีพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมจิตอาสาศาสตร์พระราชา กับความมั่นคงของชาติ ณ วัดบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 14 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

(Visited 12 times, 1 visits today)