พช.เขาสวนกวาง รับมอบเกียรติบัตร อำเภอที่มีการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น

🐓 สวนสัตว์ขอนแก่น ไก่ย่างลือเลื่อง
ดงเมืองแอมเมืองโบราณ น้ำตกธารสวรรค์
ตำนานถ้ำกินรี อุดมดีบ่อก๊าซสินภูฮ่อม 🐓
วันที่ 22  มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม  โฮเทล แอนรีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น
✏️    นายจำเริญ  แหวนเพ็ชร  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน  กิจกรรมที่  ๑ การสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการติดตามหนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการหนี้ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก และเป็นแนวทางการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ
ในการนี้ นางจันทรนันท์ สุดจริง  พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นางกุลวรรณ  ภูประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน และตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรในฐานะอำเภอที่มีผลการดำเนินงานบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น และเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว
(Visited 14 times, 1 visits today)