ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสลัก ม.3 ต.ท่าโสม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสนง.พช.ชัยภูมิ

 คณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 84 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านการท่องเที่ยว บ้านสลัก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

(Visited 71 times, 1 visits today)