จนท.พช.เขาสมิง ชี้แจงการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินหลังได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง


นายกิตติศักดิ์  เชื้อกูลชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางวัลลา  สาทราลัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการได้ร่วมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินหลังจากที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองปุกและชาวบ้านคลองปุก พร้อมทั้งร่วมติดตามการคัดเลือกกพสม.บ้านคลองปุก  เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2560

(Visited 35 times, 1 visits today)