ประวัติความเป็นมา

ต้นน้ำชุมทาง แผ่นดินกลางสามจังหวัด เรืองประวัติเจ้าแม่ อร่อยแท้ส้มโชกุน

ประวัติความเป็นมา

อำเภอเขาพนมเป็นอำเภอที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 2511 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 33 ปี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบัน ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นดินร่วน และที่ราบเชิงเขา พื้นที่ทั้งหมด 12,530 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ต. ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

(Visited 2,640 times, 1 visits today)