ศจพ.อ.เขาพนม ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการขจัดความยากจนฯ กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 2

01 กรกฎาคม 2565
นางสิริพรรณ  แก้วนรินทร์ พัฒนาการอำเภอเขาพนม รายงานพร้อมติดตามความก้าวหน้าปฏิบัติการ Krabi Steady ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนของ ศจพ.ทุกระดับ ครั้งที่ 2 ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ โดยนายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม เป็นประธานการประชุม

ศจพ.เขาพนม รายงาน
บูรณาการความร่วมมือเพื่อชุมชนฟื้นฟูสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#KrabiSteady
#กระบี่ต้องเดินหน้าพัฒนาคนอย่างยั่งยืน
#ศูนย์ขจัดความยากจนฯ
#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

“ได้รับความยินยอมจากบุคคลในภาพให้เผยแพร่ได้ตาม พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 เรียบร้อยแล้ว”

(Visited 6 times, 1 visits today)