พช.เขาพนม ประชุมตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกหาร หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหาร

30 มิถุนายน 2565

นางสิริพรรณ  แก้วนรินทร์ พัฒนาการอำเภอเขาพนม พร้อมนายอัมรินทร์  แก้วพิทักษ์ พัฒนากรประสานงานประจำตำบลโคกหาร ดำเนินการร่วมกับผู้นำชุมชนร่วมด้วยชาวชุมชน ที่พร้อมเป็นต้นแบบการออมอย่างมีวินัย และร่วมบริหารจัดการทุนชุมชน ประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกหาร หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม โดยกลุ่มมีความตั้งใจบริหารจัดการทุนกองทุนฯ ด้วยหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจ เพื่อการมีกองทุนชุมชนที่มั่นคง  ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน

พช.เขาพนม รายงาน

#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม
#กระบี่
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย

(Visited 10 times, 1 visits today)