รอง ผวจ.กระบี่ ติดตาม-สนับสนุน ปฏิบัติการ Krabi Steady “แก้จนคนกระบี่” อ.เขาพนม บ.ยวนสาว ม.6 ต.เขาดิน

นางสิริพรรณ  แก้วนรินทร์ พัฒนาการอำเภอเขาพนม พร้อมนักวิชากรพัฒนาชุมชน ต้อนรับนายอนุวรรตน์  โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ 21 ส่วนราชการ ระดับจังหวัดกระบี่ พร้อมเหล่ากาชาดและภาคีผู้นำชุมชนอำเภอเขาพนม ในภารกิจการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานปฏิบัติการ Krabi Steady “แก้จนคนกระบี่” ในโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ณ ภูธารแก้ว จุดชมวิวเขาพนมเบญจา ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่  โดยนายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการขจัดจนฯ อ.เขาพนม พร้อมนำลงพื้นที่ปฏิบัติการเยียวยาครัวเรือนเปราะบางซ้ำซ้อน 5 มิติ คือ ครัวเรือนมีรายได้ต่ำ บุตรได้รับการศึกษาไม่ครบทุกคน บ้านชำรุด หัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้พิการทางสายตา ณ บ้านยวนสาว  หมู่ที่ 6 ต.เขาดิน โดยสรุปการเยียวยาในเบื้องต้น ดังนี้

มิติรายได้ ส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกผัก-เลี้ยงปลา บริเวณรอบบ้านเพื่อลดรายจ่ายได้อาหารและสามารถขายได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
มิติการศึกษา มอบทุนการศึกษา พร้อมดำเนินการเพื่อนำบุตรเข้าสู่ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
มิติความเป็นอยู่ ผู้มีอุปการคุณสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
มิติสุขภาพและมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ อยู่ในกระบวนการขอรับสิทธิ์บัตรประจำตัวผู้พิการ พร้อมให้แนวคิดและมอบหน่วยงานสาธารณสุขดำเนินการเรื่องการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการมีบุตรเกินกำลังการเลี้ยงดูของครัวเรือน

พร้อมกันนี้ นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม ได้กล่าวแก่ครัวเรือนว่า “วันนี้ทุกคนมาช่วยในปริมาณที่พอดี พออยู่ได้ชั่วคราว ไม่ได้ช่วยตลอด เพราะฉะนั้นให้ช่วยตัวเอง ให้พ่อ แม่เป็นหลักนำพาครัวเรือนให้ดีขึ้นให้ได้”

และนายอนุวรรตน์  โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าว “ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันบูรณาการความช่วยเหลือ ตามปณิธาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และทุกคนต้องมีความสุข” และกล่าวต่อครัวเรือนว่า “ทุกคนมาวันนี้ คือ มาให้โอกาส ไม่ได้มาแจกของ เมื่อได้โอกาสแล้ว ให้ใช้โอกาสให้ดี ให้ตั้งใจทำมาหากินให้มีกินพอ และเพิ่มรายได้ เพื่อให้ได้เหลือไว้เป็นทุน สำหรับขยายการสร้างรายได้เพื่อดูแลครอบครัวให้ราบรื่น มั่นคง ยาวนาน”

ศจพ.เขาพนม รายงาน
บูรณาการความร่วมมือเพื่อชุมชนฟื้นฟูสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#KrabiSteady
#กระบี่ต้องเดินหน้าพัฒนาคนอย่างยั่งยืน
#ศูนย์ขจัดความยากจนฯ
#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

“ได้รับความยินยอมจากบุคคลในภาพให้เผยแพร่ได้ตาม พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 เรียบร้อยแล้ว”

 

(Visited 11 times, 1 visits today)