พช.เขาพนม เยี่ยมชมกิจกรรมทำผ้ามัดย้อม @ทต.เขาพนม

26  มกราคม  2565
นางสิริพรรณ  แก้วนรินทร์  พัฒนาการอำเภอเขาพนม นำ น.ส. ปารมิตา  ชูเกียรติมั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน OTOP พร้อมนายอธิวัฒน์  จิตต์อารีย์ นักศึกษาฝึกงาน สาขาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมกิจกรรมฝึกทำผ้ามัดย้อมเพื่อประกอบอาชีพ โดยวิทยากรสนธยา ชลธี เก๋บาติก ในโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยเทศบาลตำบลเขาพนม อ.เขาพนม

การเยี่ยมชมในโอกาสนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน โดยการเชิญชวนผู้ฝึกอบรมในครั้งนี้ นำผ้ามัดย้อมมาขึ้นทะเบียน OTOP เพื่อเข้าสู่โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ – บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมด้านการตลาด และอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อการต่อยอดและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในลำดับต่อไป และเพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้เรียนรู้ พร้อมมีทักษะในการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้ประสิทธิภาพในลำดับต่อไป

พช.เขาพนม รายงาน

***พช.เขาพนม เชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จดทะเบียน OTOP ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาพนม ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ติดต่อนัดหมายที่พัฒนากรอุ่น (น.ส.ปารมิตา  ชูเกียรติมั่น) โทร.086 397 5252 นะคะ

#OTOP
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

 

(Visited 7 times, 1 visits today)