กลุ่มสตรี ต.หน้าเขา อ.เขาพนม ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565

25 มกราคม 2565

นางสิริพรรณ  แก้วนรินทร์  พัฒนาการอำเภอเขาพนม พร้อมนักวิชากรพัฒนาชุมชน น.ส.พัณณ์ชิตา ชูทอง และ น.ส. อรทัย  ส่งกุล ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหน้าเขา ปี 2565 ณ ภูธารแก้ว ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลุ่มสตรี ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกองทุนฯ และเพื่อให้กลไกการขับเคลื่อนกองทุนฯ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

***ภูธารแก้ว แหล่งท่องเที่ยวที่สตรีเขาพนม เชิญคุณมา Check In

พช.เขาพนม รายงาน

#womenfund #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี #WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership  #UNFAO  #CDD  #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl #สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม #กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 5 times, 1 visits today)