รู้จักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เข้าชม 395 ครั้ง

ปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 1. เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น
 2. ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง
 3. เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน
 4. เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชนและประชาสังคม
 5. กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการลงทุน

 • พัฒนาอาชีพ สร้างงาน
 • สร้างรายได้ หรือ เพิ่มรายได้
 • ลดรายจ่าย
 • บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจำเป็นเร่งด่วน

2. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ

 • จัดระบบเงินกองทุน
 • บริหารจัดการเงินกองทุน้

3. เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 • การเรียนรู้
 • การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม
 • เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

4. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก

 • เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

5. เกิดศักยภาพ / ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชนเมือง

 • เศรษฐกิจ
 • สังคม

วิสัยทัศน์

“กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลาง  และโครงข่ายการเรียนรู้

เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ  และการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและชุมชน พึ่งพาตนเอง

อย่างยั่งยืน ครัวเรือนสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง อบอุ่น  เข้มแข็งสู่การเป็นภูมิคุ้มกัน

ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม”

พันธกิจ

 1. สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเป็นกลไก ศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก้ไขปัญหา
 2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน และหมู่บ้านชุมชนไปสู่ระบบเศรษฐกิจแลสังคมของชาติ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์

“เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพตนเองของกองทุน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ภายใต้ยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์  : การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้

แผนงบประมาณ  : สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

(Visited 395 times, 2 visits today)