โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ

นางสุรางค์รัตน์ ทับที่สุด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ

นายนพดล อานาภรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงาน
ตำบลชากไทย และตำบลพลวง

นายปริญญา เจริญถ่องแท้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงาน
ตำบลคลองพลู และตำบลจันทเขลม

นางสาวมยุรา ทีปุ้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงาน
ตำบลตะเคียนทอง

นางสาวอัญชลี ฟูเกษม

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ

นางสาวณัฐกานต์ เข็มพัน

เจ้าหน้าที่เครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ

(Visited 956 times, 1 visits today)