โครงสร้างบุคคลากร

นางชิดชญา จำปาเทศ

พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ

นายวันชัย เครือเตชา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงาน
ตำบลคลองพลู ตำบลตะเคียนทอง
และตำบลจันทเขลม

นายนพดล อานาภรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงาน
ตำบลพลวง และตำบลชากไทย

(Visited 439 times, 1 visits today)