ต้อนรับการมาเยือนของบ้านสุขสวัสดิ์ แห่งพระสมุทรเจดีย์ เพื่อบูรณาการ “ลด หมด ปลดหนี้”

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ โดย นางสุรางค์รัตน์ ทับที่สุด พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้ นายนพดล อานาภรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย หมู่ที่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี


ในการนี้ นายเรวัต นิยมวงศ์ ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทยร่วมกับคณะกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับพร้อม บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ:รูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์ฯ แนวทางการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้ร่วมกับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสุขสวัสดิ์


การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย ไม่ใช้วิธีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้เท่ากัน หรือปรับระยะเวลาการกู้ยืมและการชำระคืนของแต่ละกองทุนให้พร้อมกัน แต่ใช้วิธีการออกระเบียบศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ ภายใต้แนวคิดขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของแต่ละกองทุนที่เป็นสมาชิกอยู่ โดยใช้ “แพ็คเกจ 3 5 7” คือ การแบ่งระยะเวลาการชำระหนี้เป็น 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี โดยครัวเรือนที่เข้าร่วม 1 ครัวเรือน 1 สัญญา สามารถเลือกวิธีการชำระคืนหนี้ที่เหมาะสมกับตนเอง และให้กลุ่มหรือองค์กรติดตามสนับสนุนครัวเรือนที่เข้าสู่กระบวนการให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โครงการ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ช่วยลดปัญหาหนี้ซ้ำซ้อน หรือหนี้หมุนเวียนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากกองทุนหนึ่งมาใช้อีกกองทุนหนึ่ง อันจะนำไปสู่หนี้เสียในท้ายที่สุด การนำระบบการจัดการหนี้ดังกล่าวมาใช้จะช่วยพัฒนาคนในชุมชนให้เกิดความแข็งแรง สร้างภูมิต้านทานหนี้ สร้างมูลค่าจากทุนที่ตนกู้มาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยในปัจจุบัน ศูนย์การจัดการชุมชมบ้านชากไทยได้ดำเนินการปลดหนี้ให้กับครัวเรือนได้สำเร็จ 2 ครัวเรือน จำนวน 50,000 บาท และดำเนินการจัดการเพื่อลดหนี้ให้กับ 27 ครัวเรือน จำนวน 571,270 บาท นอกจากนี้ หากดำเนินตามมาตรการที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 จะสามารถปลดหนี้ได้เพิ่มขึ้นจำนวน 8 ครัวเรือน ในปี 2565 จำนวน 25 ครัวเรือน และในปี 2566 จำนวน 6 ครัวเรือน ตามลำดับ

“ติดหนี้ไม่มีทางออก บอกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน”

(Visited 11 times, 1 visits today)