Move for fund : สร้างสรรค์ทุนชุมชน

เข้าชม 2,075 ครั้ง

Move for fund : สร้างสรรค์ทุนชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ ขับเคลื่อนทุนชุมชนร่วมกับทีมคู่หู คู่คิด Move for fund team เพื่อส่งเสริมประชาชนในหมู่บ้านให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยในปีนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏกำหนดดำเนินงานในพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล ตำบลละ 1 กองทุน ประกอบด้วยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3 กองทุน และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 2 กองทุน

ทีมคู่หู คู่คิด Move for fund Team ของอำเภอเขาคิชฌกูฏ ประกอบด้วย

  1. นายนพดล อานาภรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
  2. นายสมพงษ์ ธรรมคงทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
  3. นางสาวรุ่งนภา แก้วค้ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
  4. นายเรวัต นิยมวงศ์ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุขกองทุนชุมชนในปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชนให้มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ และนำเงินทุนที่ได้ไปปประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับและต่อยอดคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังมีการหนุนเสริมความเข้มแข็งให้กับกองทุนชุมชนด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชน ที่สามารถนำต้นไม้มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมได้ ตามแนวคิด "ปลูกต้นไม้ใช้หนี้" ทั้งยังเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (การปลูกป่า 5 ระดับและปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)

นายเรวัต นิยมวงศ์ กล่าวว่า "ความเหลื่อมล้ำ คือ ความไม่เท่าเทียมกันในทุกด้าน ทั้งด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ เกิดเป็นห่วงโซ่ปัญหา นำมาสู่ปัญหาระดับชาติ คือ “ปัญหาความยากจน” การพัฒนาทุนชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งทุนตั้งต้นในการดำเนินชีวิต จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สามารถใช้ทุนชุมชนมาช่วยขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคมออกไปได้ ด้วยกลไกการบริหารโครงการ การบริหารสัญญา และการบริหารหนี้ ด้านกลไกของการบริหารจัดการหนี้ ต้องช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องหนี้มีเงินทุน นำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และที่สำคัญต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย หาช่องทางเพิ่มรายได้ และต้องส่งเสริมให้มีการออม ด้านการรวมกลุ่มเพื่อสร้างสวัสดิการชุมชนก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เกิดความผูกพัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน ดูแลซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคีในชุมชน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการมีธุรกิจชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำกิจการที่สามารถเกิดการซื้อขายกันในชุมชนได้ จึงต้องเกิดจากการมีกองทุนชุมชนที่เข้มแข็ง"

(Visited 2,075 times, 2 visits today)