พช. พาชม : ขับเคลื่อนฟันเฟืองฐานราก นำรอยยิ้มสู่ชุมชน

เข้าชม 205 ครั้ง

ขับเคลื่อนฟันเฟืองฐานราก นำรอยยิ้มสู่ชุมชน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนผ่านโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำไตรมาสที่ 4 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยการสนับสนุนจากร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทุกภาคส่วน

เครื่องดื่มสมุนไพร

โดยกลุ่มอาชีพสตรีตำบลชากไทย

สินค้าชุมชนหลากหลาย

เปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ สามารถขายสินค้าได้

สินค้าโอทอป อำเภอเขาคิชฌกูฏ

วัฒนาผึ้งทอง น้ำผึ้งดอกลำไยแท้ มาพร้อมรวงผึ้งสด พร้อมรับประทาน

ผลไม้ปลอดสารพิษจากชุมชน

ผลไม้สดจากสวน โดยเกษตรกรในท้องถิ่น

สินค้า Handmade

สินค้าชุมชน โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

ขนมหวาน Homemade

โดยผู้ผลิตชุมชน

การดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถจำหน่ายได้ในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ และยังสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ อีกด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ มีทั้งสิ้น 10 ร้านค้า สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายครั้งนี้รวมกันแล้วมากกว่า 5,000 บาท

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ โดย นางสุรางค์รัตน์ ทับที่สุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ มีแผนการที่จะขับเคลื่อนตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ เป็นประจำในทุกเดือน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการและวิถีชีวิตของชาวบ้านในอำเภอเขาคิชฌกูฏ ที่ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

(Visited 205 times, 1 visits today)