ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสุรางค์รัตน์ ทับที่สุด

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ จำนวน 7 หมู่บ้าน ตามโครงการการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า

ประกาศอำเภอเขาคิชฌกูฏ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ จำนวน 7 หมู่บ้าน ตามโครงการการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการดำเนินการบริหารจัดการขอบเขตการดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้าง (Term of Reference : TOR) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี กิจกรรม เพิ่มและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านด้านสถานที่ กิจกรรม บริการ และแหล่งท่องเที่ยว