พช.เขาชะเมา จัดการประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ อำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ 2/2565

พช.เขาชะเมาแบ่งรักปันสุข น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” สู่ปฏิบัติการ90วัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร